RODO - Zespół Szkół w Żarkach

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych jest: Zespól Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach 42 – 310 Żarki ul. Myszkowska 50 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: [email protected] 34/314 80 24 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia7 września 1991r. O systemie oświaty zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz na podst. art. 6 ust. Lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2018 r. ,poz. 917). Realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy ( Dz. U. Z 2018 r., poz. 917 ). Organizacji oraz przeprowadzenia egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat ( Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2198) , ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. , poz. 59 z późniejszymi zmianami ). Realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych( Dz. U. Z 2017 r. , poz. 1579). Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy art. 22 w związku z art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g RODO Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Odbiorcami Pani /Pana będą: 1. Podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów: a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 2198). b. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. , poz. 59 z późniejszymi zmianami). c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2017 r. , poz.1579) 2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych Okres przechowywania danych : Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia. Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie Pani / Pana danych osobowych: Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane: Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkól im. T. Kościuszki w Żarkach ul. Myszkowska 50, 42 – 310 Żarki 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: [email protected] Tel. 34 314 80 24 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu Szkół oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO. 4. Podstawą prawną monitorowania jest: Art. 6 ust.1 lit. E RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora oraz Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i prac. 5. Monitoring obejmuje wejście do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne oraz teren wokół obiektów. 6. Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 7 dni. 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych. 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa/.