REKRUTACJA 2022/2023 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

REKRUTACJA 2022/2023

Link do rekrutacji:
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Logowanie rozpoczyna się od 16 maja, zapraszamy do sprawdzenia oferty edukacyjnej naszej szkoły.

Niezbędne dokumenty:
-Wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z systemu VULCAN- nabór elektroniczny )
-2 zdjęcia legitymacyjne- podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
-Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
-Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-Karta zdrowia
-W przypadku kandydata do technikum zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki zawodu ( szczegółowe informacje zostaną przekazane przy składaniu dokumentów w sekretariacie szkoły)


Dodatkowo w przypadku posiadania takich dokumentów:

-opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysortografia, dysleksja itp.)
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
-W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne lub opinię publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Regulamin rekrutacji 2022/2023:

SZKOŁA POLICEALNA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

-TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ( cykl 2 letni kształcenie w formie zaocznej)

-OPIEKUN OSOBY STARSZEJ ( cykl 2 letni kształcenie w formie zaocznej)

-OPIEKUNKA DZIECIĘCA ( cykl 2 letni kształcenie w formie zaocznej)

-TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – NOWOŚĆ ( cykl 2 letni kształcenie w formie stacjonarnej)

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu